Horse / Rider: Leo Hilda Hayes SK / Deborah Bennett

ARHA 2019

NA Horsemanship (NAH) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
2 NA Horsemanship (NAH) RHAM June 2019 9 20 2.00
Total Class Points 2.00
No: 2
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: RHAM June 2019
Place: 9
Entries: 20
Points: 2.00  
Total Class Points: 2.00

NA Ranch Trail (NAT) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
78 NA Ranch Trail (NAT) RHAM June 2019 8 15 3.00
78 NA Ranch Trail (NAT) RHAM June 2019 9 15 2.00
17 NA Ranch Trail (NAT) RHAM September 2019 6 14 5.00
17 NA Ranch Trail (NAT) RHAM September 2019 5 14 6.00
17 NA Ranch Trail (NAT) RHAM September 2019 4 14 7.00
Total Class Points 23.00
No: 78
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: RHAM June 2019
Place: 8
Entries: 15
Points: 3.00  
No: 78
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: RHAM June 2019
Place: 9
Entries: 15
Points: 2.00  
No: 17
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: RHAM September 2019
Place: 6
Entries: 14
Points: 5.00  
No: 17
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: RHAM September 2019
Place: 5
Entries: 14
Points: 6.00  
No: 17
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: RHAM September 2019
Place: 4
Entries: 14
Points: 7.00  
Total Class Points: 23.00

Provided by OrgPro


Top